Polityka Prywatności


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Pana prawach z tym związanych.

1. Administrator danych


Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej (zwany dalej OPDiR) jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej, ul. Żarecka 24, 42-421 Włodowice.

2. Inspektor ochrony danych


Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania OPDiR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w następujący sposób:

3. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych


1.1.1) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją przez Ośrodek zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w szczególności w art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.).
1.1.2) przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
1.1.3) mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

4. Odbiorcy danych osobowych


Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

5. Okres przechowywania danych osobowych


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. poz. 67), chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

6. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.


Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

Nie wszystkie Państwa żądania będą mogły zostać spełnione. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. Ponieważ dane osobowe w OPDiR przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków brak jest możliwości realizacji prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia danych.

7. Prawo do cofnięcia zgody


Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego


Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych


Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y. może być wymogiem: ustawowym, umownym, lub warunkiem zawarcia umowy, W przypadku, gdy:

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie


Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.