Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Pana prawach z tym związanych.

1. Administrator danych


Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej, ul. Żarecka 24, 42-421 Włodowice.

2. Inspektor ochrony danych


Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej , a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku w następujący sposób:

3. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych


4. Odbiorcy danych osobowych


Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

5. Okres przechowywania danych osobowych.


6. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.


Na zasadach określonych przepisami rozporządzenia 2016/679, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

7. Prawo do cofnięcia zgody


Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego


Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od momentu uchwalenia nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych


Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y. może być wymogiem: ustawowym, umownym, lub warunkiem zawarcia umowy, W przypadku, gdy:

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie


Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.